Партньори

Искате ли да се запознаете с целия екип?

SPAIN

DomSpain

DomSpain е обучителна и консултантска компания, активна на национално и международно ниво. Предлага различни услуги за публичния и частния сектор в Испания и активно участва в международни проекти чрез добре изградена мрежа от чуждестранни партньори. DomSpain има висококвалифициран екип в сферата на информационните технологии, който изпълнява множество проекти на национално и международно ниво, в т.ч. за разработване на обучителни платформи. DomSpain е член на EAEA, EFVET и Международната Онлайн обучителна асоциация, която е международна мрежа от онлайн професионалисти, изследователи и обучаеми. Ангажирана е и в Европейския пакт на уменията.

Обучителният отдел на DomSpain разработва обучителни програми в четири основни направления:

 • Курсове и работилници за възрастни обучаеми, вкл. по чужди езици, ИКТ, готварство, танци и личностно развитие;
 • Професионално обучение: ИКТ, чужди езици, заетост, практически умения, свързани с работата;
 • Обучения за обучители, насочени към повишаване на компетенциите им по чужди езици, използване на дигитални инструменти и нови обучителни методи, смесено (хибридно) обучение;
 • Извънучебни занимания за ученици и родители, вкл. по чужди езици, роботика, програмиране и интернет сигурност.

GREECE

MYARTIST

Вдъхновена от член 27 от Всеобщата декларация за правата на човека, че „Всеки човек има право свободно да участва в културния живот на обществото, да се наслаждава на изкуствата, да участва в научния напредък и да се ползва от неговите достижения“, MYARTIST играе ролята на мост между творците и обществото.

MYARTIST е социален кооператив, основан през 2018 г. Организацията се специализира в предоставянето на услуги от общ интерес, както и за реинтеграция чрез работа, коучинг, консултиране или менторинг на маргинализирани творци и такива в неравностойно положение (с увреждания, дълготрайно безработни, бивши задържани, страдащи от зависимости и др).

MYARTIST предлага управление, коучинг, менторинг и консултиране на завършили художествени училища, кани компании да „осиновят“ творци и да покриват ежедневните им разходи, за да могат да създават картини, скулптури, да организират фотографски изложби и пр. MYARTIST също така свързва креативни и талантливни хора с компании с високи постижения. От синергията между двете страни се ражда невероятна художествена колекция, която е уникално и иновативно доказателство за предприемаческата идентичност на творците.

По този начин MYARTIST се стеми да ангажира изкуството като важен инструмент за подкрепа на диалога между различните хора, култури и светогледи, с цел да се окуражи толерантността и солидарността в защитата на човешките права и да се подчертае важността на взаимоотношенията между твореца и най-належащите проблеми на нашето време.

Lithuania

EDUPRO

VsI EDUKACINIAI PROJEKTAI (EP-EDUPRO) е регионална неправителствена и нестопанска организация, която предоставя проучвания, разработване, организиране и координиране на курсове и обучения в областта на неформалното образование, които са насочени към различни целеви групи, в т.ч. обучители на възрастни и доброволци.

Организацията се стреми да:

 • промотира, разработва и реализира принципите на учене през целия живот чрез програми в областта на неформалното образование и повишаване на социалните и професионалните умения;
 • създава програми за неформално образование и развитие на компетенциите за специалисти, работещи в сферата на социалната интеграция и социализацията на уязвими групи;
 • организира обучения за учители и работилници за деца, за да гарантира развитие на уменията, необходими през 21 век;
 • подготвя и изпълнява национални и европейски проекти в областта на дигиталното обучение и активно участва в процеса на изграждане на гражданско общество, базирано на знанията и упълномощаването на хората.

EDUPRO работи в две основни направления:

 1. Провежда различни обучителни курсове, семинари, конференции, срещи и други събития (вкл. такива с практическа насоченост) за учители и за обучители на възрастни и предоставя информационни, консултантски, медиаторски и образователни дейности за уязвими социални групи с цел тяхната социална и трудова интеграция;
 2. Допринася за въвеждането на различни иновации и на нови работни инструменти и технологии в общото образование и в обучението на възрастни, работи за развитието на дигиталните и медийни компетенции на възрастните и децата, за да гарантира тяхната успешна адаптация към бързопроменящия се свят и неговите нужди.

В обучителните инициативи, които предлага организацията, са включени хора на различна възраст, вкл. професионалисти в сферата на социалните дейности, психолози, учители, предприемачи, хора от местните общности, доброволци и др, както и хора в неравностойно положение и от уязвими групи като дългосрочно безработни, с ниско ниво на умения и квалификация и пр.

Bulgaria

ARTIED

Креативно и обучително студио „АРТИЕД“ основава дейностите си на принципите на осъзнатото възприемане на художествените произведения и на обучението, вдъхновено от изкуството. Нашето мото е че „Изкуството придава смисъл и ни помага по-добре да разбираме себе си, хората и света около нас“.

Целите ни са в 3 основни направления:

 1. Искаме да окуражим повече хора да „забавят темпото“, да намалят нивото си на стрес, идващ от ежедневните им задачи, и да се радват на изкуството на бавния и „зелен“ живот, в хармония с природата. Един от начините да постигнем това е като се потопим в творчески предизвикателства и се научим да използваме осъзнатото възприемане на картините, за да „разчитаме“ и осмисляме скритите послания в тях. Това ни помага да преоткрием себе си и да търсим (и намираме) нашия собствен смисъл в живота.
 2. Вярваме, че изкуството във всичките му форми поощрява креативността и мисленето „извън рамките“, помага ни да скъсаме със стереотипите, повишава емоционалната ни интелигентност и ни презарежда с положителни емоции. Поради това имаме нужда постоянно да подхранваме и упражняваме това си умение.
 3. Подкрепяме предприемаческото и личностно и професионално развитие на творчески настроените хора и работим за „отварянето“ на културния сектор към хората с увреждания.

За да постигнем всичко това организираме кратки обучителни и творчески сесии и креативни предизвикателства. Те провокират любознателността на участниците за различните артистични течения, стилове, творци и художествени произведения от класическото, модерното и постмодерното изкуство, но също така им помагат да преодолеят страха си да говорят за творбите и емоциите, които пораждат. Така ги окуражаваме да погледнат навътре в картините, да се научат как да ги анализират и да правят нови връзки и асоциации, отвъд видимите на пръв поглед неща. Освен това организираме специални сесии и дейности за възрастни хора с деменция и Алцхаймер, за да подпомогнем социализацията и активното им включване.

Netherlands

VI ONE

VIOne Consultancy е частна компания, основана през 2019 г. Работи в сферата на продължаващото образование, коучинга, менторинга, дигитализацията, психичното здраве, услугите за деца със специални образователни потребности и кризисни интервенции, обучения за възрастни, управление и развитие на човешките ресурси.

В днешно време включваме целите общности в социалните проекти и програми на местно, национално и международно ниво и предоставяме услугите си в световен мащаб. Като компания целите ни са да развиваме нови подходи и методи, които използваме в обучението и личностното развитие, както и в консултантските и менторските си програми.

Постоянно предизвикваме самите себе си да използваме най-съвременните доказани методологии и инструменти по интегриран начин и да ги комбинираме с нови техники и дигитални технологии, за да гарантираме задълбочено учене и дългосрочна промяна.

ЦЕЛИ:

 • Да предоставяме постоянно подобрение, устойчиво развитие и щастие на хората и организациите.
 • Да допринасяме за световното осъзнаване и иновации в областта на продължаващото обучение и грижата за самия себе си.
 • Да формираме мотивационни системи за реализация в гражданското общество.
 • Да постигнем дългосрочно въздействие на международно ниво чрез интегритет и сътрудничество.

Poland

SAN

Университетът за социални науки – SAN, е най-голямата частна образователна институция в Полша, с повече от 25 години опит. Предоставяме висококачествено образование на студенти от цял свят. Университетът предлага широк спектър от бакалавърски и магистърски програми в основните градове в Полша и има изнесен филиал в Лондон. Предоставяме магистърски и докторантски програми и специална американска магистърска програма съвместно с Университета в Кларк. В образователните класации, публикувани в авторитетни национални списания, Университетът заема първите места. Имаме 18 департамента, в т.ч. Мениджмънт, Счетоводство и финанси, Социология, Психология, Национална сигурност, Компютърни науки и др.

Целта на SAN е да даде на студените и завършилите специфични знания и практически умения, необходими за националния и международния пазар на труда през 21 век. Всички програми са разработени в тясно сътрудничество с партньорски компании и институции и дават на студентите възможност да участват в стажантски програми и различни проекти в реална бизнес среда.

SAN си сътрудничи пряко и с широк набор от образователни организации, асоциации и фондации, както и с местните и националните власти.

В допълнение на основната си дейност, Университетът е уважавана институция в областта на ученето през целия живот и предлага различни курсове за продължаващо образование. Много от нашите дейности се осъществяват в тясно сътрудничество с центрове за професионално обучение, с които провеждаме различни обучения и проучвания.

SAN има и солиден екип, отговорен за създаването и предоставянето на дългосрочни и краткосрочни онлайн курсове – „Полска отворена академия“. Платформата, която използваме, е Мудъл. Университетът има опит в създаването на нови онлайн курсове в различни направления.

Skip to content